zpět

 

Čištění produktovodů činidlem AQUASOL

 

Činidlo AQUASOL se ukázalo jako vhodný prostředek k čištění vybraných produktovodů od úsad a oxidačních produktů, které pokrývají vnitřní povrch produktovodů.

 

Jedná se zejména o ropovody a naftovody, ve kterých lze pomocí činidla AQUASOL dosáhnout požadovaného vyčištění poměrně jednoduchým postupem.

 

Pro čištění produktovodů je činidlo AQUASOL připravováno do formy koncentrovaného roztoku až na místě aplikace (rozpouští se v teplé vodě z pastovité hmoty), což je výhodné při dopravě – netransportuje se voda.

 

Výpočet objemu koncentrovaného roztoku činidla AQUASOL se provádí na základě technických parametrů produktovodu (vnitřní povrch stěn produktovodu) a následně vypočteného objemu ropných látek zachycených na tomto povrchu.

 

Ze zkušeností provedených aplikací se předpokládá, že na stěně produktovodu je vrstva cca 0,5 mm (0,0005 m) oxidačních zbytků (např.) ropných látek, čímž vynásobením s velikostí vnitřního povrchu čištěného produktovodu (m2) dostaneme přibližný objem oxidačních reziduí látek v produktovodu v m3.

 

Orientačně lze určit, že na vymytí jednoho litru ropných látek typu motorová nafta (diesel) postačí jeden litr koncentrovaného činidla AQUASOL, na vymytí surové ropy je nutné počítat s 1,5 – 2,0 litry koncentrovaného roztoku činidla AQUASOL.

 

Technologický postup při použití činidla AQUASOL spočívá v napouštění sekcí produktovodu roztoky činidla AQUASOL (nejdříve koncentrovanější roztok, poté zředěnější a nakonec voda bez činidla).

 

Poslední kapalina prošlá produktovodem je analýzována na obsah extrahovatelných nepolárních látek a pokud jejich koncentrace je pod limitem 5 mg NEL/litr, je produktovod považovaný za vyčištěný.

 

Zkušenosti z provedených aplikací činidla AQUASOL ukazují, že kapalné odpady (směs odstraněných ropných látek, činidla AQUASOL a vody) odebírané z ústí čištěného produktovodu mohou vycházet v pořadí: fáze, směs emulze ropné látky s činidlem AQUASOL a nakonec voda se snižujícím se obsahem emulze.

 

Při likvidaci kapalných odpadů vzniklých při čištění produktovodu lze odebrat fázi k spálení a zbylou emulzi rozrazit pomocí minerálních kyselin.

 

                                                                                                                                                                     zpět