pruh dolnípruh hornípruh vpravo
logočara

ÚPRAVA VODY

DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ

AQUA  PLUS s.r.o.

aquaplus@aquapluscz.eu

(++420) 224 311 461

Krocinovska 822/8, Prague 6

DEZINFEKCE POTRUBNÍCH ROZVODŮ PITNÉ VODY.

vodorovná čárapruh vlevo

Pro tisk

pdf

tisk stránky v pdfV zákoně o ochraně veřejného zdraví a příslušných vyhláškách jsou stanoveny požadavky na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou. Pitná voda musí mít ze zákona takové vlastnosti a kvalitu, aby její trvalé používání neškodilo zdraví.
Pro splnění této podmínky je bezpodmínečně nutný hygienicky nezávadný stav vodovodního potrubí.
Toho lze dosáhnout použitím vhodných, hygienicky schválených, konstrukčních materiálů, které jsou pro stavbu vnitřního vodovodu v objektu použity. Hygienickou nezávadnost potrubí lze zajistit proplachy a dezinfekcí.
Dezinfekcí potrubí se rozumí ve smyslu normy všechna opatření, která snižují počet bakterií tak, aby nebyla snižována mikrobiologická kvalita pitné vody procházející potrubím. Tato opatření se vztahují nejen na potrubí pro pitnou vodu, ale na všechna další zařízení, která s pitnou vodou přicházejí do styku.
Podmínky pro stavbu a provoz vodovodů dříve upravovala norma ČSN 73 6660 „Vnitřní vodovody“. V souladu se společnou evropskou legislativou upravuje nově tuto problematiku norma ČSN EN 806 (oddíly 1 až 4). Právě oddíl 4, který je v současnosti (info platí pro rok 2009) ve fázi závěrečného připomínkování se zabývá problematikou dezinfekce potrubí a stanovuje doporučený postup.
Pro rodinné domy a malé změny v instalacích výjimečně postačuje propláchnutí nezávadnou vodou. Obvykle po propláchnutí následuje dezinfekce provedená „odpovědnou osobou“. Je nutné úplné oddělení vnitřních vodovodních rozvodů od přívodu vody do objektu. Všechna dezinfekční a neutralizační činidla musí splňovat požadavky národních předpisů a norem EÚ. Vodovodní rozvody se plní dezinfekčním roztokem na dobu stanovenou výrobcem a poté je systém propláchnut pitnou vodou.
 
Předmětné normy:
Stará:
ČSN 73 6660 “Vnitřní vodovody“
Nová evropská:
ČSN EN 806 - 1 až 3 "Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě" a zejména ČSN EN 806-4 Montáž (2009 - zatím pouze návrh, dosud nezavedena)
Obvyklý postup pro zajištění mikrobiální nezávadnosti (dezinfekce) vodovodního potrubí:
- propláchnutí vodovodního potrubí
- napuštění systému dezinfekčním roztokem
- po uplynutí předepsané reakční doby vypuštění dezinfekčního roztoku a jeho případná deaktivace
- propláchnutí potrubí
- odběr vzorků a mikrobiologické vyšetření
Vodovodní rozvody objektu je možno připojit k přívodnímu potrubí a uvést do normálního provozu, teprve po získání protokolu z oprávněné mikrobiologické laboratoře, ve kterém jsou jednotlivé položky mikrobiologických nálezů, v odebraných vzorcích, v souladu s příslušnými předpisy.
ONCZ.NET
Linkovník
TOPlist
Seznam S-Rank
PageRank
Začátek - váš začátek na internetu
Toplink -  katalog odkazů
www.uvodnik.cz
Vokno - vyhledávací server s lokalizací místní i na 
	mapách ČR od Geodézie ČS
ZDROJ.cz - katalog odkazů
Seznam stránek
Keywords.cz | Klíčové informace pro Vaše klíčová rozhodnutí

Najdu vše na  jednom místě - Najduvse.cz
Internetový vyhledávač AHNE katalog
JirPa - katalog odkazů
Ab-bazar-SEO katalog firem
Katalog firem
SEO Katalog
Katalog firem 
optimalizace PageRank.cz
Internetový katalog stránek
Webkatalog
Stavitel - seznam stavebních firem
katalog firem

KONTAKT

TVRDÁ VODA

STUDNY

HOME PAGE

OPT.FOR IE 6.0  OR HIGHER